Rozhovory, Striebro, Zlato

Investovaním do juniorov môžete získať 10-násobok

Brent Cook sa špecializuje už viac ako 30 rokov na investovanie do tzv. „junior mining“ spoločností. Vzdelaním je geológom. Pracoval vo viac ako 60 krajinách sveta vo všetkých možných geologických oblastiach. V rámci Upner.com sme predstavili jeho názory v článku „Aké ťažké je tlačiť zlato?“

Cieľom rozhovoru bolo spoznať spôsob, akým Brent Cook investuje do akcií ťažobných spoločností, na základe čoho sa rozhoduje a čo znamenajú tieto investície. Rozhovor prinášame v nadväznosti na v poslednej dobe sa objavujúce informácie o značnom podhodnotení akcií ťažobných spoločností na trhu.

Upner: Vaša špecializácia sú tzv. junior mining spoločnosti (mladé ťažobné spoločnosti). Mohli by ste spresniť, čo znamená termín “junior mining company” a mohli by ste tiež popísať charakteristické črty tohto sektora?

Brent Cook: Za „juniora“ považujem malú spoločnosť, ktorá sa zaoberá buď hľadaním nálezísk alebo už ich ťažením. Jej trhová kapitalizácia je menej ako 500 mil. USD, zvyčajne 100 mil. USD. Vo väčšine prípadov sú to malé skupinky ľudí, ktorí dúfajú v to, že nájdu minerálne nálezisko, ktoré je ekonomicky zaujímavé, alebo také nálezisko vytvoria. Zvyčajne nemajú zatiaľ žiadne príjmy z činnosti a preto ich musia získať prostredníctvom upísania akcií, či získaním investora. Tento sektor je veľmi špekulatívny a rizikový. Šanca na úspech je veľmi nízka, avšak ak nájdete zaujímavú príležitosť, potom je výnos veľmi vysoký. Ideálnym scenárom je, ak nájde takáto spoločnosť minerálne nálezisko, ktoré je dostatočne atraktívne na to, aby bola kúpená väčšou spoločnosťou. A samozrejme s výraznou prirážkou na cenách jej akcií.

Upner: Ak by ste mali zadefinovať „ideálneho“ juniora, aké základné črty by mal mať?

Brent Cook: V rámci sektora sa môžeme stretnúť s rôznymi biznis modelmi a z tohto hľadiska neexistuje ideálny junior. Vzhľadom na veľkosť spoločnosti si myslím, že kľúčovým je vždy kvalitný manažment spoločnosti. Manažment musí byť kompetentný, poctivý, oddaný práci a musí byť schopný riadiť svoju spoločnosť až k úspešnému koncu a zároveň nevyhnutne sledovať výsledky geologických prieskumov. Ja osobne sa zameriavam na spoločnosti, ktoré majú dostatočný kapitál na najbližšie dva roky. Zároveň vždy na tie, ktorých náleziská ponúkajú skutočnú šancu nájsť dostatočne veľké nálezisko minerálov.

Upner: Pred nedávnom sme sa našim čitateľom snažili predstaviť Váš názor na to, že je veľmi náročné ťažiť zlato a zároveň ho ťažiť za zmysluplné náklady. Prečo je sektor ťažby zlata tak výnimočný?

Brent Cook: Ťažba a hľadanie nálezísk je veľmi nákladný biznis. Trvá dosť dlho a zároveň je to značne nákladné, kým sa dostanete k bodu, kedy viete začať realizovať nákladovo optimálny biznis model vzhľadom na nálezisko. Hlavný dôvod vidím v komplexnosti tohto biznisu. Ten si vyžaduje veľmi veľkú zhodu vzájomne ideálne prepojených okolností. A z tohto hľadiska existuje len niekoľko nálezísk, ktoré je možné z ekonomického hľadiska považovať za zaujímavé. Vždy musíte mať na pamäti, že skala musí byť v prvej rade vyhodená do vzduchu, potom rozbitá, pomletá a nakoniec z nej musíte získať kov. To vyžaduje veľmi veľké a drahé zariadenia a zároveň musí byť ťažba environmentálne a spoločensky akceptovateľná. Z tohto dôvodu sú náklady na ťažbu značne vysoké.

Upner: A čo striebro? Ako je to so striebrom?

Brent Cook: To je rovnako komplikované. Jediný rozdiel je v tom, že 70% striebra sa dnes produkuje v baniach, ktoré primárne ťažia železo, zinok a meď. A z tohto hľadiska nie je ťažba závislá priamo na vývoji ceny striebra.

Upner: Ak by niekto mal záujem investovať do „junior mining“ spoločnosti, na čo by si mal dať pozor? Čo sú najväčšie riziká? A aké zisky sú spojené s týmto rizikom?

Brent Cook: Tento sektor je veľmi riskantný a je určený len pre špekulatívne investície. Vzhľadom na to, že pravdepodobnosť úspechu je pri týchto spoločnostiach veľmi nízka, skutočne hodnotné sú len niektoré z nich. Teoreticky môžete získať 10 – násobok hodnoty za týždeň, alebo stratiť všetko, čo ste do spoločnosti investovali. To, čo je dôležité z môjho pohľadu, je to, že väčšina špekulantov v tomto odvetví, nie sú experti. Ak chcete investovať, je lepšie sa poradiť s niekým, kto sa v tomto obore skutočne vyzná a vie prečo kupuje určité akcie. A ak sa veci nehýbu správnym smerom, treba vždy predať.

Upner: Vieme, že vo Vašom investičnom portfóliu sa nachádza tiež jedna slovenská baňa. Prečo ste sa rozhodli investovať do tejto spoločnosti?

Brent Cook: Global Minerals som kúpil po mojej návšteve tohto príslušenstva (bane). Vyzerá to, že by mohla ponúknuť slušné množstvo striebra a antimónu s potenciálom rastu. Mal som pocit, že politická situácia je dostatočne stabilná a vzhľadom na ich relatívne nízku mieru kapitalizácie, existoval priestor pre nárast akcií ako náhle spoločnosť odkryla rizikovosť tohto príslušenstva.

Upner: Ak by ste mohli dať nejakú radu čitateľom ohľadne investovania do juniorov, čo by mali hľadať a na čo by si mali dávať pozor? 

Brent Cook: Hlavne treba hovoriť s manažmentom spoločnosti a presne vedieť, čo chce spoločnosť dosiahnuť. Prezrite si vždy ich webovú stránku a správy, ktoré vydávajú. Mali by vás zásobiť všetkým typom informácií, ktoré zažiadate, dokonca i mapy ťažby, prierezy náleziska, testovacie vrty. Aj keď možno nebudete rozumieť všetkým detailom, už len fakt, že ich poskytujú, dáva vyššiu istotu toho, že ste sa stretli s ľuďmi, ktorí vedia, čím sa chvália.

Pozrite si stránku Breta Cooka.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom.

Za rozhovor ďakuje Matúš Pošvanc

 

English text / anglický text:

Upner: Your specialization is junior mining companies. Could you define the term “junior mining company” and could you also describe a little bit a sector of these companies?

Brent Cook: I consider „Junior Resource Companies“ to be small exploration or mining companies with market capitalizations of less than US$500 mil and usually less than $100 million. These are generally small groups that are hoping to find an economic mineral deposit or develop one. They usually have no revenue and therefore have to raise money through financings. The sector is highly speculative and risky. The odds of success are low but when successful the rewards can be huge. Ideally a small exploration company finds a mineral deposit that will profitable enough to attract a buy-out from a major mining company at a significant premium to its share price.

Upner: If you should define an “ideal” junior mining company what are its basic features and how difficult is to find an “ideal” one?

Brent Cook: There are many business models in the junior mining sector so there is no single ideal junior. Because these are such small companies, management are key. They have to be competent, honest, committed and able to steer the business end of it while keeping the geology side on track as well. I look for companies with sufficient funds to take them through the next two years and, those with a property that offers the real chance of a major discovery.

Upner: We introduced to our readers your opinions that it is very difficult not only to find gold but also economically to mine it. Why is the gold sector so special?

Brent Cook: Mining and exploration are very cost intensive businesses. It takes considerable time and money to get to the point where an economic decision can be made with regards to a mineral deposit. Because mining is such a complex business that requires everything to go in its favor there are few deposits that actually make it through a positive economic evaluation. Bear in mind that the rock has to be blasted, crushed, ground, then the metal extracted from the rock. This requires very large and expensive facilities and also has to be environmentally and socially acceptable. Hence the mining costs are quite high

Upner: And what about silver? Is it the same situation in silver?

Brent Cook: Yes silver mining is just as complex. The difference with silver is that about 70% of its production comes from mines that are primarily extracting lead, zinc and copper. Hence, the production is not dependent on the silver price.

If somebody wants to invest into the junior mining companies, what should be aware of? What are main risks? What kind of gains is connected with the risk?

Brent Cook: The junior mining sector is an extremely high risk venture for speculative money only. Because the odds of success are so low, the few real discoveries are extremely valuable. A person can may 10 times their money in a week–or lose it all. The most important thing to keep in mind is that most speculators in this field are not experts. Get good honest advice from someone respected in the industry and know why you bought a particular stock. If things go wrong, sell.

Upner: We know that in your portfolio is also one Slovak mine. Why did you decide to put it into your portfolio?

Brent Cook: I purchased Global Minerals after visiting the property. It appears to offer a modest economic silver/antimony deposit that could grow. I felt the political situation was positive and based on its relatively low market capitalization there was room for the share price to increase as they de-risked the property.

Upner: If you could make some advice to our readers about junior mining stock, what should they search for or what should they look out? 

Brent Cook: Talk to company management and know what it is the company hopes to accomplish. Look at the website and news releases. They should be providing you with all the information including drill maps, cross sections and assays. Even if you do not understand the details, the fact that they are providing them is re-assuring.

Look at the Brent´s Cook webpage.

Matúš Pošvanc thanks for the interview.

Tagged , , , , , , , , ,

About matus.posvanc

Trhu so zlatom a striebrom sa venujem od roku 2011. Prešiel som rôznymi fázami a pohľadmi na problematiku. "Trh je manipulovaný. To je jasné!" Inak by cena zlata predsa nešla dole. "Zlato na úrovni 100 tis. USD? Žiaden problém." Najneskôr do pár rokov. "Futures trh je najväčšie zlo a tzv. papierové zlato je nutné zakázať". Nuž, po dlhom štúdiu tejto problematiky, som hlúposti a táraniny opustil. Ostalo to, čo považujem za podstatné. Význam zlata je veľký. Avšak bez pochopenia trhu okolo neho, sa sám od seba znovu neobjaví. Kúpiť zlato ako časť svojho portfólia má zmysel. Snažiť sa na zlate zbohatnúť? To je iný príbeh. Jednu jeho časť nájdete na mojom blogu.
View all posts by matus.posvanc →

Pridaj komentár