Juraj Karpiš sa mýli – úvod.

Juraj Karpiš napísal knihu s názvom „Zlé peniaze“. Je to pohľad na ostatnú krízu v roku 2008 a jej príčiny a pokojne môžeme povedať, že je napísaná z hľadiska Rakúskej ekonomickej školy, jej klasických autorov. Juraja považujem za „klasického“ Rakušáka, ktorý je skôr inšpirovaný prácami Misesa, Rothbarda, Hoppeho, či Hülsmanna. To sa samozrejme prejavuje v nezhode na niektoré témy, pokiaľ si teda dovolíte v rámci Rakúskej školy vôbec operovať s iným názorom (väčšinou sa pritom nestretnete s pochopením).

Typickým príkladom, kde mám napr. iný názor (pokiaľ teda kolegovia v INESS názor už nezmenili) je koncepcia Misesovej ústrednej tézy jeho Human Action „človek koná“, z ktorej vie Mises odvodiť celú ekonomickú vedu, či koncepcia Hoppeovskej augmentatívnej etiky a údajného apodiktického zdôvodnenia vlastníckych práv.

jan_pavlik

obr: Ján Pavlík, zdroj: Liberální institut

Nie žeby sme sa nezhodovali na výsledkoch (rovnako považujem seba samého za prívrženca Rakúskej školy), avšak cesta k nim je rozdielna. Dané témy sú podľa môjho názoru správne kritizované Jánom Pavlíkom (je ho nutné čítať, aby čitateľ uchopil problém), nasledovníkom Hayeka a jeho teórie spontánneho usporiadania, ktorá lepším spôsobom (avšak Pavlíkom upravená) opisuje nielen pôsobenie človeka v realite, ale je i správnejšie zasadená do filozofického kontextu, než práce vyššie menovaných autorov. O niektorých problémoch a rovnako riešeniach som si dovolil skutočne málinko prispieť do diskusie i ja, napr. tu a tu.

V kontexte uvedeného napíšem niekoľko článkov k Jurajovej knihe, kde si myslím, že mám čo povedať, kde môžem upozorniť na nesprávne formulácie, či kde si myslím, že sa mýli (témy: úrok, zlato, bitcoin) a zároveň by som si dovolil pridať jednu polemiku v kontexte úvah o reforme súčasného finančného systému. Suma sumárom 4 články (zatiaľ), ktoré vychádzajú z prác Antala Feketeho (New Austrian School of Economics), vyššie spomínaného Pavlíka a kadekoho a kadečoho iného, čo som k téme prečítal, ale si presne autorov nepamätám.

fekete

obr.: Antal Fekete; zdroj

Fekete podľa môjho názoru správe opravuje niektoré Misesovské názory na monetárnu problematiku. Práve z toho vyplýva iný pohľad na niektoré problémy, ktoré spomína Juraj Karpiš a to konkrétne:

Čitateľa by som potom rád poprosil aj o čítanie poznámok pod čiarou, ktoré ho navedú k téme z väčšej hĺbky a zároveň dokresľujú názor, ktorý by v článku potom pôsobil zmätočne. Problematika je to totiž celkom hlboká a ako veľmi rád upozorňujem, vôbec nie čiernobiela.

S Jurajom sme sa zároveň dohodli, že na dané názory bude prípadne reagovať, ak to samozrejme uzná za vhodné.