Rozhovory, Striebro

Dopyt po striebre bude rásť

Striebro je jedným z drahých kovov, o ktorom viacerí investori rozprávajú ako o investícií tohto desaťročia. O striebre sme sa preto rozprávali s riaditeľom Silver Inštitútu Michaelom DiRienzom. „Silver institute“ je medzinárodnou asociáciou najväčších participantov na trhu so striebrom, či už sú to ťažobné spoločnosti, výrobcovia strieborných tehál, dodávatelia striebra a výrobcovia a spracovatelia striebra. Inštitút vznikol v roku 1971, sídli vo Washingtone, USA.

Upner: Aké boli ostatné trendy v ponuke a dopyte po striebre za posledný rok?

Michael DiRienzo: Celkový dopyt po striebre v roku 2011 bol na úrovni 876,6 miliónov uncí striebra, čo je o 1,5% menej ako v predchádzajúcom roku. Faktom však ostáva, že bol na druhej najvyššej úrovni od roku 2000. Za posledný rok pokleslo využitie striebra na priemyselné spracovanie o 2,5% v nominálnej hodnote 486,5 miliónov uncí striebra. Treba povedať, že dopyt po striebre bol v prvých troch štvrťrokoch 2011 veľmi stabilný, avšak kríza v Eurozóne počas posledného štvrťroka 2011 sa primárne podpísala na miernom poklese týchto čísiel v celoročnom vyjadrení. Aj tak, Čína zaznamenala 5 % nárast dopytu v priemyselnom spracovaní striebra, ktorý bol nasledovaný veľmi silným nákupom striebra zo strany domácností a silnom dopyte z automobilového priemyslu. Dopyt z oblasti klenotníctva mierne poklesol na 159,8 miliónov uncí vzhľadom na volatilnosť cien a slabý vývoj globálnej ekonomiky. Dopyt z oblasti fotografického priemyslu klesol o 8%, čo bol najpomalší pokles za ostatných 8 rokov, spolu s oblasťou zdravotníctva, ktoré sa utiekala k digitálnym systémom vzhľadom na nedostatok zdrojov financovania.  Nakoniec to bol pokles dopytu v oblasti výroby strieborného riadu a príboru, ktorý sa prepadol na úroveň 46 miliónov uncí striebra, vzhľadom na stagnujúce globálnu ekonomiku a jej pokračujúce štrukturálne straty.

Produkcia striebra rástla za ostatných 9 po sebe idúcich rokov a v roku 2011 dosiahla rekord vo výške 761,6 miliónov uncí (23 689 ton). Produkcia z primárnych baní ťažiacich striebro mierne klesla, vzhľadom na nižšiu výťažnosť rudy a jednorazových narušení produkcie na viacerých väčších projektoch, dokonca i na dvoch najväčších svetových baniach Cannington a Fresnillo. Aj tieto straty však prevážili produkciu pochádzajúcu od hŕstky nových rastúcich banských projektov. Na druhú stranu bol zaznamenaný nárast v ťažbe striebra, ktoré je by-produktom pri ťažbe zlata, olova a zinku. To bol aj dôvod pre celkový rast ponuky striebra o miernych 1,4%. Najväčším producentom striebra bolo v minulom roku Mexiko, nasledované Peru, Čínou, Austráliou a Čile. Primárne bane na striebro v roku 2011 zabezpečovali 29% celkovej produkcie striebra, čo bol pokles oproti minulému roku vzhľadom na pokles výťažnosti rudy.

Upner: Aké trendy zmien vidíte v dopyte / ponuke v roku 2012 v porovnaní s ostatnou dekádou?

Michael DiRienzo: V oblasti ponuky nevidíme žiadne výrazné zmeny. Avšak v oblasti dopytu, a to hlavne priemyselného dopytu, si myslíme, že nastane výrazný posun do roku 2015, kedy priemyselný dopyt dosiahne 666 miliónov uncí ročne (o 180 miliónov viac ako v roku 2011). Silnejší dopyt z oblasti priemyslu v USA a Ázie bude podľa mňa základným faktorom zvyšujúceho sa dopytu z globálneho hľadiska do roku 2015. Ďalším faktorom bude zdravo sa rozvíjajúci dopyt v krajinách ako je Čína a India. Čo sa týka sektorového rozdelenia, tu vidím rast dopytu hlavne v kontexte už existujúcich aplikácií striebra v oblastiach ako je elektrotechnický priemysel a trh foto-voltaiky. Technická využiteľnosť striebra obmedzuje možnosti výrobcov používať menej nákladné alternatívy v ich výrobných procesoch a to vytvára značnú cenovú neelasticitu súvisiacu s týmto kovom. Rast spotreby sa dá očakávať i v súvislosti s tým, že striebro sa čoraz viac využíva v kontexte jeho antibakteriálnych funkcií, či v kontexte jeho funckií ako dobrého elektrického a tepelného vodiča.

Upner:  Niektorí investori zdôrazňujú, že počas ostatných 10 -15 rokov nastala nadspotreba striebra. Myslíte si, že majú pravdu? Budeme v budúcnosti čeliť nedostatku tohto kovu?  

Michael DiRienzo: Čo sa týka nedostatku, v budúcnosti tomuto problému môžeme čeliť z hľadiska určitej miery. Napríklad, len rok dozadu mala US Mint (americká mincovňa) problém dodávok kovu v rámci jej „American Eagle Coinage program“ (program razenia mincí American Eagle) a musela prerušiť výrobu týchto mincí. Čiže, niektoré sektory môžu čeliť naozaj nedostatku.

Upner:  Sme svedkami toho, že niektoré ťažobné spoločnosti, ako je napr. Endeavor silver neumiestnili na trh svoju ostatnú produkciu a majú stratégiu vyčkávania na lepšiu cenu. Poznáte ďalšie spoločnosti, s podobnou stratégiou? Je takéto správanie sa zvyčajným na trhu so striebrom?

Michael DiRienzo: K jednotlivým stratégiám ťažobných spoločností sa nebudem vyjadrovať.

Upner je na Facebooku. Staňte sa fanúšikom.

Za rozhovor ďakuje Matúš Pošvanc

 

Anglický text

Upner:  What were basic trends in the silver demand and supply in the last year?

Michael DiRienzo:  Total silver fabrication demand stood at 876.6 Moz in 2011, down 1.5 percent but still reaching its second highest level since 2000.  Last year, silver’s use in industrial applications fell by 2.5 percent to 486.5 Moz.  That said, industrial fabrication in the first three quarters of 2011 was particularly strong; however, the Eurozone crisis during the fourth quarter had a notable impact on industrial demand, resulting in the slight decline in the full year total.  Even so, China posted a 5 percent gain in industrial fabrication led by robust household purchases, and strong automobile demand.  Jewelry demand slipped to 159.8 Moz, the product of volatile prices and a weak global economic backdrop.  Photography fell by 8 percent, posting the slowest percentage decline in six years, with the medical field deferring migration to digital systems due to a lack of funding.  Finally, silverware demand fell to 46.0 Moz, due to the sluggish global economy and ongoing structural losses.

Silver mine production rose for the ninth successive year in 2011, to a fresh record of 761.6 Moz (23,689 t). Production from primary silver mines fell modestly due to lower processed grades and one-off disruptions at several large operations, including the world’s two largest primary mines, Cannington and Fresnillo. These losses prevailed over production gains originating from a handful of new mines ramping up. However, growth was seen for silver produced as a by-product of gold and lead/zinc mining.

Silver mine production rose by a modest 1.4 percent to 761.6 Moz in 2011, largely due to gains from by-product gold and lead/zinc mining.  Mexico was the world’s largest silver producing country in 2011, followed by Peru, China, Australia and Chile.  Global primary silver mine supply dipped slightly last year due mainly to a fall in processed grades, to account for 29 percent of total silver mine production in 2011.

Upner:  Do you see any changes in the demand / supply trends in the 2012 comparing to the last decade?

Michael DiRienzo:  We see no great changes in the supply side but feel that demand, especially Industrial demand to grow stronger and by 2015 to reach some 666 Million Ounces.  Stronger silver industrial demand in the U.S. and Asia will be a key factor in driving growth in the global total through 2015, and healthy developing country demand especially in markets such as China and India, will also be an important factor.  Much of the forecast growth will come from established applications, such as silver’s use in electrical contacts and in the photo-voltaic market. The technical proficiency of silver limits the ability to switch in favor of lower-cost alternatives, making the metal largely price inelastic. Emerging end-uses that benefit from silver’s antibacterial properties or incorporate silver’s electrical and thermal conductivity are expected to boost silver consumption through 2015.

Upner:  Some investors emphasize that there was an overconsumption of the silver for last 10 – 15 years. Do you think that it is true? Are we going to face of the shortage of the Silver in the near future? If yes or no so why?  

Michael DiRienzo:  We could face shortages to a degree.  For example, it was only a year ago that the US Mint was having difficulties sourcing silver for its American Eagle Coinage program and had to halt production.  So certain sectors can see shortages.

Upner:  We were witnessing that e.g. Endeavor silver company did not place its production to the market and it has the strategy to wait for better prices and then they will sell their metal. Do you know any other companies with similar strategy? Is this behavior usual on the silver market?

Michael DiRienzo:  I am not going to respond to individual company strategies.

Matúš Pošvanc thanks for interview.

 

Tagged , , , ,

About matus.posvanc

Trhu so zlatom a striebrom sa venujem od roku 2011. Prešiel som rôznymi fázami a pohľadmi na problematiku. "Trh je manipulovaný. To je jasné!" Inak by cena zlata predsa nešla dole. "Zlato na úrovni 100 tis. USD? Žiaden problém." Najneskôr do pár rokov. "Futures trh je najväčšie zlo a tzv. papierové zlato je nutné zakázať". Nuž, po dlhom štúdiu tejto problematiky, som hlúposti a táraniny opustil. Ostalo to, čo považujem za podstatné. Význam zlata je veľký. Avšak bez pochopenia trhu okolo neho, sa sám od seba znovu neobjaví. Kúpiť zlato ako časť svojho portfólia má zmysel. Snažiť sa na zlate zbohatnúť? To je iný príbeh. Jednu jeho časť nájdete na mojom blogu.
View all posts by matus.posvanc →

Pridaj komentár